Kancelaria radcy prawnego > Prawo pracy > Dyskryminacja w zatrudnieniu

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra zajmuje się analizą zachowań pracodawców i pracowników w kontekście przepisów o dyskryminacji w zatrudnieniu oraz doradza, jak korzystać z narzędzi prawnych w przypadku stwierdzenia przypadków dyskryminacji bądź też jak – z perspektywy pracodawcy – formułować warunki pracy, a zwłaszcza przepisów wewnątrzzakładowych, w taki sposób, aby nie stanowiły one przejawów dyskryminacji.

Nieprzejrzyste kryteria wynagradzania, niejasny dobór pracowników w zakresie awansu, ścieżek kariery, dostępu do szkoleń są najczęściej przyczyną problemów prawnych na tle dyskryminacji w zatrudnieniu, zwłaszcza, gdy brak racjonalnych różnic pomiędzy pracownikami dyskryminowanymi a uprzywilejowanymi – w wykonywaniu obowiązków służbowych, w jakości i ilości pracy, czy też nastawieniu do pracy i pozostałych pracowników.

Poddanie dokładnej analizie konkretnych stanów faktycznych pozwala na ustalenie zasadności roszczeń pracownika i możliwych do podjęcia kroków prawnych. Celem badania jest określenie, czy pracodawca, któremu przysługują kompetencje do swobodnego doboru pracowników i oceny ich osiągnięć zawodowych, działa obiektywnie, czy też dopuszcza się działań dyskryminujących, co pozwala na zastosowanie narzędzi przewidzianych przez prawo.

Czynności prawne Kancelarii w sprawach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu obejmują w szczególności:

  • Wnikliwą analizę sytuacji faktycznej i prawnej u danego pracodawcy, ustalenie płaszczyzn, w ramach których dochodzi do ewentualnych działań bądź zaniechań pracodawcy, noszących znamiona dyskryminacji;
  • Ustalenie, czy Klient podejmował dotychczas we własnym zakresie czynności przeciwdziałające dyskryminacji oraz ich ewentualnych rezultatów;
  • Określenie metod prawnych, mających doprowadzić do przestrzegania zasad równouprawnienia w zatrudnieniu – na drodze pozaprocesowej bądź procesowej oraz przedstawienie Klientowi katalogu możliwych rozwiązań oraz potencjalnych roszczeń;
  • Sporządzenie pism inicjujących postępowanie sądowe bądź zachęcających drugą stronę do polubownego rozwiązania sporu, reprezentacja oraz popieranie stanowiska Klienta.

Z punktu widzenia pracodawcy – zasadne jest prewencyjne i profilaktyczne poddanie weryfikacji przepisów wewnątrzzakładowych oraz poddanie analizie panujących zwyczajów i reguł postępowania u pracodawcy – pod kątem uniknięcia potencjalnych sporów pracowniczych na tle dyskryminacji.

Osoby, które poszukują pomocy prawnej w związku ze sporami na tle dyskryminacji w pracy prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Zadzwoń 881-75-75-75 Wyślij zapytanie:

    Polityce Prywatności.